Zamiana mieszkań komunalnych

Zamiana lokalu komunalnego na wniosek najemcy może się odbywać:

  1. na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej o co najmniej 10 m2 lub mniejszy o jeden pokój

  2. na lokal o niższym standardzie

  3. najemca lub członek wspólnego gospodarstwa domowego, jest osobą o znacznym  stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, a zajmuje lokal niedostosowany do jej potrzeb,

  4. najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia, przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5 m2 na osobę),

  5. najemca uznany przez sąd rodziną zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni pokoi (5 m2 na osobę).

  6. z uwagi na szczególną sytuację, zdrowotną, społeczną, rodzinną

  7. na lokal do remontu na koszt najemcy ( poprawa warunków mieszkaniowych )

  8. na TBS

Ofertę zamiany międzylokatorskiej wraz z kompletem dokumentów składa w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie. Ofertę zamiany może złożyć najemca, bezumowny użytkownik lokalu komunalnego.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?

Pomoc przy wypełnianiu druków uzyskasz w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

Gdzie załatwisz sprawę?

Wniosek oraz ofertę wraz z załącznikami składasz w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w Biurze Obsługi Interesanta sala nr 1 w godzinach 7.30 – 15.30, w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 9.00-17.00

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, pok. 20, numer tel.  91 48 86 360 lub 91 48 86 364; e-mail: sekretariat-dglm@zbilk.szczecin.pl

Wszystkie informacje odnośnie zamian oraz druki dostępne są na stronie ZBiLK: www.zbilk.szczecin.pl,

Zamiany reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/507/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 06 czerwca 2012 r., poz. 1310 ze zm.).