Zamiana mieszkań Szczecińskiego TBS

Zamiana „z urzędu” na inne wolne mieszkanie

 

Kiedy można się zamienić na inne mieszkanie?

 

Najemca mieszkania może złożyć wniosek o zamianę na inne mieszkanie gdy ubiega się o:

 • mieszkanie o niższym standardzie technicznym,

 • mniejsze mieszkanie,

 • poprawę warunków mieszkaniowych rodziny poprzez zwiększenie liczby pokoi,

 • poprawę warunków mieszkaniowych związanych z wyższym standardem technicznym i funkcjonalnym nowego mieszkania,

 • mieszkanie dostosowane do potrzeb najemcy lub członka jego rodziny – osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Wniosek o dokonanie zamiany może złożyć wyłącznie najemca użytkowanego mieszkania.

 

Wymagane warunki.

 

Warunkami do ubiegania o zamianę „z urzędu” są:

 • brak zaległości w opłatach za użytkowane mieszkanie,

 • terminowe regulowanie opłat z tytułu jego najmu, przez okres ostatnich trzech lat od daty złożenia wniosku o zamianę, w przypadku zamiany na lokal większy lub lokal o wyższym standardzie,

 • utrzymanie mieszkania w należytym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym,

 • spełnienie kryteriów dochodowych uzależnionych od czynszu najmu w mieszkaniu po zamianie - zobacz kryteria dochodowe,

 • użytkowanie wynajmowanego mieszkania, które będzie zamienione, od co najmniej jednego roku przed datą złożenia wniosku o zamianę,

 • wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości 12-krotnego czynszu.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

Ubiegając się o zamianę wynajmowanego mieszkania należy złożyć następujące dokumenty.

 • wniosek o zamianę,

 • deklarację o dochodach za trzy ostatnie miesiące oraz rok poprzedzający datę złożenia wniosku

 • dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracji, zaświadczenie z US o osiągniętym dochodzie w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód z ostatnich trzech miesięcy,

 • wstępny protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania zamienianego,

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu mieszkalnego,

 • oświadczenie o przyjęciu obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej najem mieszkania zamienionego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Szczecińskiego TBS.

 

Skontaktuj się z naszym doradcą – tel. 91 430 91 09; e-mail: biuro@stbs.pl lub
w Szczecińskim TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 (budynek w podwórzu), pok. nr 7 stanowisko nr 4.

 

Zamiana między lokatorami różnych mieszkań

 

Co to jest zamiana międzylokatorska?

 

Najemca mieszkania może zamienić się na inne mieszkanie po uzyskaniu zgody Szczecińskiego TBS. Zamiana taka może dotyczyć innego mieszkania, do którego osobie zamieniającej mieszkanie przysługuje tytuły prawny, np. umowa najmu, decyzja administracyjna, spółdzielcze lokatorskie prawo, własnościowe spółdzielcze prawo lub prawo własności mieszkania.

 

Wymagane warunki.

 

Warunkami do ubiegania się o zgodę jest:

 • brak zaległości w opłatach za użytkowane mieszkanie,

 • terminowe regulowanie opłat z tytułu jego najmu,

 • utrzymanie mieszkania w należytym stanie technicznym i sanitarno-porządkowym,

 • spełnienie kryteriów dochodowych uzależnionych od czynszu najmu w mieszkaniu po zamianie

 • wpłata kaucji zabezpieczającej najem w wysokości 12-krotnego czynszu przez przyszłego najemcę mieszkania.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Ubiegając się o zamianę mieszkania należy złożyć następujące dokumenty.

 • wniosek o zamianę międzylokatorską,

 • deklarację o dochodach za trzy ostatnie miesiące oraz rok poprzedzający datę złożenia wniosku

 • dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracji, zaświadczenie z US o osiągniętym dochodzie w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód z ostatnich trzech miesięcy,

 • wstępny protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania zamienianego,

 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu mieszkalnego,

 • dokumenty poświadczające posiadany tytuł prawny do mieszkania,

 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami,

 • oświadczenie dysponenta innego mieszkania niż mieszkania Szczecińskiego TBS o wyrażeniu zgody na dokonanie zamiany,

 • zaświadczenie z Urzędu Miasta o osobach zameldowanych w mieszkaniu.

Wnioski o zamianę powinni jednocześnie złożyć wnioskodawcy mieszkań zamienianych.

Więcej informacji na stronie internetowej Szczecińskiego TBS.

 

Skontaktuj się z naszym doradcą – tel. 91 430 91 09; e-mail: biuro@stbs.pl lub
w Szczecińskim TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 (budynek w podwórzu), pok. nr 7 stanowisko nr 4.