Komunikat dla obywateli Ukrainy

W związku ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, będą przyznawane jedynie za okres pobytu do 30 czerwca 2024r

Wnioski należy złożyć nie później niż do 31 lipca 2024 r.

Podstawa prawna: ustawa z 15.05.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wchodzi w życie 1 lipca 2024 r.

Informujemy, że osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela

Ukrainy do opuszczenia lokalu, wyznaczając termin na jego opuszczenie nie krótszy niż 14 dni.
Jednocześnie na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy, wezwanego do opuszczenia lokalu, Wojewoda może zapewnić pomoc w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego.

UWAGA
Wnioski należy składać w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25