Rusza nabór wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego - najem socjalny

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w dniach od 27 stycznia do 07 lutego br. przeprowadzi nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony – NAJEM SOCJALNY LOKALU

O najem socjalny może ubiegać się osoba pełnoletnia, która łącznie spełnia poniższe warunki:
1. ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe ( w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego - wszyscy jej członkowie mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe ),
2. jest członkiem wspólnoty samorządowej,
3. spełnia kryterium dochodu.
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 0 zł 1650 zł
2 osoby 0 zł 1760 zł
3 osoby 0 zł 2640 zł
4 osoby 0 zł 3520 zł
5 osób 0 zł 4400 zł
6 osób 0 zł 5280 zł
7 osób 0 zł 6160 zł
8 osób 0 zł 7040 zł
    plus 880 zł za każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym (w gospodarstwach powyżej 8 osób)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu socjalnego lokalu, gdy przekroczenie kryterium dochodowego, o którym mowa w niniejszym ustępie, wynosi nie więcej niż 10%.

Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego łączna powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 10m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl, w poniższym linku lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności wg ogólnych warunków (niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, związek z Gminą Miasto Szczecin i dochód) a następnie uwzględnia się kryteria oceny punktowej wniosku zawarte w uchwale nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. Poz.7031) – plik do pobrania

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek – plik do pobrania ,
  • zaświadczenie o dochodach z 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (wszystkich osób pełnoletnich), osoby które prowadzą działalność gospodarczą potwierdzają załączone zaświadczenie o dochodach prowadzoną ewidencją (Książka Przychodów i Rozchodów, raporty fiskalne, ewidencja przychodów) – plik do pobrania ,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją od kiedy wnioskodawca rozlicza się w US Szczecin,
  • oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu (wszystkich osób pełnoletnich) – plik do pobrania
  • Oświadczenie o stanie majątkowym –– plik do pobrania
  • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – plik do pobrania ,
  • kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji* (oryginał do wglądu),
  • kserokopia wyroku o alimentach* (oryginał do wglądu)
  • kserokopia dokumentu dotyczącego niepełnosprawności wnioskodawcy, małżonka lub innej osoby, która będzie wspólnie zamieszkiwała, w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego* (oryginał do wglądu)
  • inne wynikające ze szczególnej sytuacji osoby ubiegającej się o najem mieszkania.

Pełna lista załączników na stronie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

*dołączyć jeżeli dotyczy wnioskodawcy bądź osoby lub osób współubiegających się o najem