Szczegółowe informacje dotyczące najmu lokali gotowych do zasiedlenia

Oferta najmu lokali gotowych do zasiedlenia
 

W związku z w wejściem w życie uchwały nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. Poz.7031), która weszła w życie z dniem 15.01.2020r Gmina Miasto Szczecin oferuje najem mieszkań na czas nieoznaczony.

Oferta skierowana jest dla osoby pełnoletniej, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. Ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe (w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego - wszyscy jej członkowie mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe),
 2. Jest członkiem wspólnoty samorządowej,
 3. Spełnia kryterium dochodu.

Oferty lokali przygotowanych do najmu będą podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK. Oferty będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, standardu funkcjonalnego i technicznego z podaniem wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do lokalu wraz z terminem oglądania.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie.
Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 oraz www.amm.szczecin.eu.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK w terminie wyznaczonym w ofercie.
Wnioski niekompletne lub bez wskazania konkretnego lokalu mieszkalnego nie będą rozpatrywane.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania na czas nieoznaczony, po przeprowadzeniu prac remontowych.

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym Dochód minimalny [zł] Dochód maksymalny [zł]
1 osoba 1650 zł 2530 zł
2 osoby 1760 zł 3410 zł
3 osoby 2640 zł 4290 zł
4 osoby 3520 zł 5170 zł
5 osób 4400 zł 6050 zł
6 osób 5280 zł 6930 zł
7 osób 6160 zł 7810 zł
8 osób 7040 zł 8690 zł
    plus 880 zł za każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym (w gospodarstwach powyżej 8 osób)

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu gotowego do zasiedlenia, gdy przekroczenie kryterium dochodowego, o którym mowa w niniejszym ustępie, wynosi nie więcej niż 10%. 

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 48 86 327. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • wniosek – plik do pobrania ,
 • zaświadczenie o dochodach z 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (wszystkich osób pełnoletnich), osoby które prowadzą działalność gospodarczą potwierdzają załączone zaświadczenie o dochodach prowadzoną ewidencją (Książka Przychodów i Rozchodów, raporty fiskalne, ewidencja przychodów) – plik do pobrania ,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją od kiedy wnioskodawca rozlicza się w US Szczecin,
 • oświadczenie o posiadaniu bądź nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu (wszystkich osób pełnoletnich) – plik do pobrania
 • Oświadczenie o stanie majątkowym –– plik do pobrania
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – plik do pobrania ,
 • kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji* (oryginał do wglądu),
 • kserokopia wyroku o alimentach* (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dokumentu dotyczącego niepełnosprawności wnioskodawcy, małżonka lub innej osoby, która będzie wspólnie zamieszkiwała, w przypadku dziecka – decyzja o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego* (oryginał do wglądu)
 • inne wynikające ze szczególnej sytuacji osoby ubiegającej się o najem mieszkania.

*dołączyć jeżeli dotyczy wnioskodawcy bądź osoby lub osób współubiegających się o najem