Mieszkania Szczecińskiego TBS

Jakie mieszkania sprzedajemy

Sprzedajemy wolne, duże mieszkania, których powierzchnia użytkowa przekracza 70 m2. Objęte sprzedażą mogą być również mniejsze mieszkania, których Szczecińskie TBS nie może przeznaczyć na wynajem z różnych uzasadnionych przyczyn. Są to przede wszystkim mieszkania o niskim standardzie technicznym, wymagające nakładów remontowych, w tym także związanych ze zmianą sposobu ogrzewania z piecowego na inne. Mieszkania położone są w ścisłym centrum Miasta, przede wszystkim w śródmiejskich kamienicach frontowych. 

W jaki sposób odbywa się sprzedaż?

Wolne mieszkanie przeznaczone do sprzedaży zbywane jest w trybie ofertowego, nieograniczonego przetargu pisemnego. Aktualnie przygotowywane do sprzedaży są następujące mieszkania:

 

Osoby zainteresowane nabyciem mieszkania składają w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie ofertę (przykładowy formularz oferty) zawierającą cenę i sposób jej zapłaty.

W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu z uwagi na brak ofert lub nie zakończenia przetargu zawarciem umowy sprzedaży, mieszkanie może być ponownie wystawione do zbycia w drugim przetargu albo sprzedane bezprzetargowo osobie zainteresowanej jego nabyciem po złożeniu przez nią oferty nabycia i przeprowadzeniu rokowań. Lokale wystawione do przetargu (link).

Szczecińskie TBS może też zlecić sprzedaż mieszkania za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika wybranego w trybie konkurencyjnym.

Warunki kupna

Cena sprzedaży mieszkania ustalana jest w oparciu o wycenę jego wartości rynkowej sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcy. Ceną sprzedaży mieszkania jest najwyższa cena z ofert złożonych w przetargu, a w przypadku trybu bezprzetargowego cena zaproponowana przez oferenta w przeprowadzonych rokowaniach albo najkorzystniejsza cena złożona poprzez profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 

Lokale wystawione do przetargu.

Więcej informacji na stronie internetowej Szczecińskiego TBS.

Skontaktuj się z naszym doradcą – tel. 91 430 91 08 lub tel. 91 430 91 85; e-mail: biuro@stbs.pl

lub w Szczecińskim TBS przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45U/2.