OSIEDLE WRZOSOWE WZGÓRZE

Nabór wniosków o zamianę na nowo wybudowane lokale z zasobów Szczecińskiego TBS położone w Szczecinie przy ul. Bronisława Sobola i ul. Józefa Romana (w pobliżu ul. Szosa Polska).

Osiedle „Wrzosowe wzgórze” przy ul. Sobola i ul. Romana w Szczecinie to inwestycja Szczecińskiego TBS Spółka z o.o.. Do zasiedlenia jest 30 lokali, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny.

Oferta zamiany mieszkania skierowana jest do najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów towarzystw budownictwa społecznego wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali wspólnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

Nabór chętnych do zamiany rozpoczyna się w dniu 25 lipca 2019 r. w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście
w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.

O zamieszkanie w nowym lokalu w ramach zamiany ubiegać się może najemca lokalu mieszkalnego, który:

- ma zawartą umowę najmu obecnego zajmowanego lokalu na czas nieokreślony,

- chce polepszyć swoje warunki mieszkaniowe,

- nie jest i w ostatnich dwóch latach nie był zadłużony,

- zda obecnie zajmowany lokal w stanie technicznym nadającym się do ponownego zasiedlenia (odnowiony, z pełnym osprzętem technicznym oraz ze zmianami funkcji lub jego wyposażenia dokonanymi zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodą wynajmującego),

- osiąga wraz z rodziną dochód – w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz za cały 2018 rok - uprawniający do wynajęcia lokalu o czynszu komunalnym,
- użytkuje część lokalu wspólnego, w którym pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

 

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania o czynszu komunalnym:

Ilość osób w gosp. dom.

Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

1 osoba

1 650,00 zł

3 735,23 zł

2 osoby

1 760,00 zł

5 602,84 zł

3 osoby

2 640,00 zł

7 703,90zł

4 osoby

3 520,00 zł

9 338,06 zł

5 osób

4 400,00 zł

11 205,68 zł

6 osób

5 280,00 zł

13 073,28 zł

Aktualna, maksymalna wysokość stawki czynszu komunalnego wynosi 10,66 zł za 1 m2 pow. użytkowej.

Przed zawarciem umowy najmu lokalu z zasobów TBS wymagana jest wpłata kaucji
w wysokości 12-krotności czynszu w obowiązującej stawce.

Umowy najmu zawierane będą na czas oznaczony, tj. na okres 10 lat. Po upływie 10 lat najemcy lokalu przysługiwać będzie prawo zawarcia kolejnej umowy pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę aktualnie wynajmowanego lokalu będzie przeprowadzenie w nim wizji przez pracowników ZBiLK, a w przypadku mieszkań stanowiących własność TBS’ów przez pracowników TBS’ów.

Osiedle mieszkaniowe „Wrzosowe wzgórze”

Typ mieszkania

Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia w m2

1 - pokojowe

1

41,10 m2

2 - pokojowe

22

47,70 – 56,10 m2

3 - pokojowe

7

67,40 – 71,00 m2

Załączniki do wniosku:

Etap I: Poniższe dokumenty należy załączyć do składanego wniosku:

  • zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2018 wydane przez właściwy Urząd Skarbowy – wszystkich osób pełnoletnich,

  • zaświadczenia o dochodach za ostatnie 3 miesiące, poprzedzające złożenie wniosku o zamianę (wystawia pracodawca lub ZUS) - wszystkich osób pełnoletnich,

  • zdjęcia lokalu aktualnie wynajmowanego lokalu,

  • oświadczenie najemcy/ów o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu,

  • zgoda właściciela lokalu na zamianę (dotyczy zasobów Szczecińskiego TBS, TBS Prawobrzeże)

Etap II: Poniższe dokumenty należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

  • oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu,

  • aktualny protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (sporządza administracja),

  • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu. Oświadczenia składane są osobiście lub dostarczone oświadczenia powinny mieć potwierdzony podpis osoby je składającej.