Dom dla absolwenta

O Programie

Program mieszkaniowy „Dom dla absolwenta” jest programem wspierającym młodych ludzi w pozyskaniu pierwszego samodzielnego mieszkania. Skierowany jest młodych ludzi rozpoczynających pracę lub pracujących w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju oraz w dziedzinach zawodowych istotnych dla mieszkańców Miasta. Celem jest wsparcie lokalnego biznesu w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników i zahamowanie trendów odpływu młodych ludzi na zewnętrzne rynki pracy. Realizacja Programu odbywa się z wykorzystaniem lokali z zasobów mieszkaniowych TBS’ów, w szczególności wybudowanych przy finansowym wsparciu Miasta.

Dla kogo?

Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana jest do młodych specjalistów - absolwentów szczecińskich szkół i uczelni oraz ze szkół i uczelni  spoza Szczecina. Dotyczy ona branż uznanych przez Miasto za szczególnie istotne dla jego rozwoju oraz zatrudnianych lub zatrudnionych przez pracodawców prowadzących działalność w szczególnie istotnych dla mieszkańców Miasta dziedzinach zawodowych na terenie Szczecina. Branże zawodowe objęte wsparciem oraz sposób wyłonienia beneficjentów określa Regulamin naboru wniosków o najem mieszkań w ramach programu „Dom dla absolwenta”. (plik z regulaminem)

Beneficjentami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.

Jakie mieszkania?

Program jest realizowany z wykorzystaniem zasobów mieszkaniowych TBS’ów. Mieszkania w programie „Dom dla studenta” położone są w aktualnie realizowanych osiedlach mieszkaniowych lub budynkach mieszkalnych (mieszkania zasiedlane po raz pierwszy) oraz w kilkunastu lokalizacjach na terenie Miasta (zwalniane przez dotychczasowych najemców ) na nowych osiedlach realizowanych w systemie partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez osoby fizyczne, które będą ich najemcami lub pracodawców.   Są to mieszkania jedno
i dwupokojowe o powierzchni  35-55 m2  wykończone w standardzie „pod klucz”.  Mogą być także większe mieszkania, jeżeli będzie na nie zapotrzebowanie.

Zasady korzystania z mieszkania

Warunkiem zawarcia umowy najmu mieszkania jest wcześniejsze zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu (plik projektu umowy)  i wpłata partycypacji (wkładu własnego) w wysokości 15% kosztów budowy mieszkania, która po zakończeniu umowy najmu i zdaniu mieszkania, zostanie wpłacającemu zwrócona. Partycypacja może zostać wpłacona przez absolwenta albo pracodawcę, który go zatrudnia.

Umowy najmu lokali zawierane będą na czas okres 3 lat. W przypadku odrębnych porozumień zawartych przez pracodawcę z Prezydentem Miasta umowa może być zawarta na okres nie dłuższy niż 6 lat. O czasie trwania umowy najmu decyduje pracodawca, który wskazuje przyszłego najemcę mieszkania.

Istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia umowy na czas nieokreślony jest wpłata pozostałych 15% partycypacji (wkładu własnego), która uprzednio została  wniesiona przez Miasto. Przy zawarciu umowy na czas nieokreślony nie obowiązuje ograniczenie wiekowe dla najemcy.

Wysokość stawki czynszu najmu lokalu nie może przekroczyć w skali roku 4% wartości odtworzeniowej lokalu. Zobacz wysokość stawki czynszu.

Przyszły najemca, który partycypował w kosztach budowy, jest zwolniony z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu. W przypadku najemcy lokalu, który został wskazany do zawarcia umowy najmu przez pracodawcę partycypującego w kosztach budowy, przed zawarciem umowy najmu wnosi on kaucję zabezpieczającą należności z tytułu najmu w wysokości 12 – krotności miesięcznego czynszu najmu.

Warunki, które trzeba spełnić

Umowa najmu może być zawarta z osobą fizyczną oraz osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania, która spełnienia jedocześnie poniższe warunki:

  1. jest absolwentem w rozumieniu Programu,
  2. nie przekracza określonego kryterium wiekowego,
  3. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza maksymalnej wysokości dochodu gospodarstwa domowego, kwalifikującego do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów TBS’ów.  Zobacz kryteria dochodowe,
  4. nie dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego  na terenie Miasta,
  5. w przypadku obcokrajowców – konieczne jest przedłożenie wymaganych prawem dokumentów potwierdzających możliwość zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej .

Z kim się skontaktować

W sprawie przygotowywanych na potrzeby Programu mieszkań należy kontaktować się ze Szczecińskim TBS,
biuro przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45/U2,
tel. 91 430 91 34; 
e-mail: drutkowska@stbs.pl