Mieszkania w zamian za remont

Co to za rodzaj mieszkania?

Idea „Mieszkanie za remont” zakłada, że przyszły najemca wykona remont lokalu komunalnego na własny koszt. Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przyszły najemca ma wykonać remont w ciągu ośmiu miesięcy od podpisania umowy. W ostatnich sześciu latach ZBiLK przekazał około 900 mieszkań do remontu.

Dla kogo mieszkanie do remontu?

O wynajęcie mieszkania komunalnego do remontu może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu (np. mieszka dalej z rodzicami lub wynajmuje lokal na wolnym rynku na czas określony) i osiąga odpowiedni dochód (sprawdź czy spełniasz kryterium dochodowe):

Szczegółowe warunki jakie należy spełnić.

Jak starać się o mieszkanie do remontu i jak przebiega proces uzyskania lokalu?

Oferty lokali przygotowanych do najmu będą podawane do publicznej wiadomości co najmniej dwa razy w miesiącu.  Oferty będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych, w tym związanych z przebudową i modernizacją, szacunkowy koszt wykonania wymaganego zakresu robót, wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztów związanych z opłatami za media dostarczane do lokalu wraz z terminem oglądania.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie. Wnioski wraz z dokumentami podlegają weryfikacji i ocenie punktowej przez pracowników ZBiLK. W przypadku gdy na lokal jest  więcej chętnych o przyznaniu go konkretnej osobie zdecyduje liczba punktów. Jeśli wnioskodawcy ubiegający się o jedno mieszkanie będą mieli taką samą punktację, o przekazaniu lokalu zdecyduje losowanie. Po spełnieniu ostatnich formalności i podpisaniu umowy, przyszły najemca rozpoczyna remont i ma na to osiem miesięcy.

Informacje oraz kontakt.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, pok. 21, numer tel.  91 43 45 327; e-mail: sekretariat-dglm@zbilk.szczecin.pl