Dom dla seniora

O Programie

„Dom dla seniora” jest programem wspierającym osoby starsze w  uzyskaniu miejsca zamieszkania dostosowanego do ich potrzeb. Stanowi alternatywę dla domów pomocy społecznej związaną ze stworzeniem godnych warunków funkcjonowania seniorów w środowisku zamieszkania. Program poza mieszkaniami oferuje w ramach systemu opieki społecznej  wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, spędzaniu wolnego czasu oraz rozwoju osobistego.

Dla kogo?

Program skierowany jest do mieszkańców Miasta, którzy wymagają stałej opieki w miejscu zamieszkania lub nie mają zdolności do zapewnienia sobie, w oparciu o własne zasoby, stosownych do ich wieku warunków zamieszkania. Dotyczy także osób, które  w związku z ukończeniem określonego wieku mogą w niedługiej perspektywie czasu wymagać wsparcia w środowisku zamieszkania. Adresatami programu są osoby starsze. W przypadku lokali wspomaganych samodzielnych są to osoby, które ukończyły 70 rok życia. Osoba, która będzie zamieszkiwała wspólnie z osobą starszą w mieszkaniu wspomaganym powinna mieć ukończone 60 lat.

Jakie mieszkania?

W zależności od stopnia sprawności osoby starszej oferowane są dwa rodzaje mieszkań.
Pierwszą kategorią są mieszkania chronione wspierane przeznaczone dla osób wymagających stałego wsparcia. Są to duże lokale przeznaczone na pobyt od 4 do 10 osób starszych, w których będzie zapewniona całodobowa opieka jego mieszkańców wraz z zapewnieniem czynności pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych oraz całodobowym wyżywieniem.

Drugą kategorią są mieszkania wspomagane przeznaczone dla osób starszych nie wymagających całodobowej opieki, ale wsparcia poza nim, oferowanego przez kluby Senior Plus zapewniające obok organizacji różnego typu aktywności, możliwość korzystania z wyżywienia. Są to samodzielne mieszkania wynajmowane przez osoby starsze, które są dostosowane do potrzeb tych osób. W budynkach, w których lokalizowane są mieszkania samodzielne obok udogodnień charakterystycznych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową takich jak winda, szersze otwory drzwiowe, łazienki bez barier, zainstalowany jest system opieki domowej -  system przywoławczy pozwalający na całodobowy (oparty na czujnikach ruchu) monitoring funkcjonowania osób zamieszkujących. W pobliżu znajdują się lokale, w których prowadzone są kluby Senior Plus lub świetlice środowiskowe oferujące usługi ze sfery kulturalno-rekreacyjnej.

Zasady korzystania z mieszkania

Mieszkania chronione wspierane przeznaczone do zamieszkania przez osoby starsze prowadzone są przez Miasto lub przez organizacje pozarządowe wybrane do realizacji tego zadania w ramach konkursu ofert. Za wskazanie osób do zamieszkania w danym mieszkaniu odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy uwzględnieniu  zidentyfikowanych potrzeb osoby. Wskazanie do zamieszkania następuje w formie decyzji administracyjnej, w której określa się odpłatność za pobyt w nim.

Mieszkania wspomagane przeznaczone dla osób starszych wynajmowane są przez te osoby, a umowy najmu zawierane  na czas nieokreślony. Wyboru najemców dokonuje się w wyniku wolnego naboru wniosków osób chętnych ogłoszonego przez Miasto. Zasady naboru chętnych i oceny złożonych wniosków są określone w ogłoszeniu o naborze.
Wysokość czynszu najmu lokalu mieszkania wspomaganego przeznaczonego dla osób starszych nie może przekroczyć w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Oprócz czynszu najmu i opłat za media dostarczane do wynajmowanego mieszkania, najemca pokrywa udział w kosztach funkcjonowania systemu opieki domowej, w który wyposażone jest każde mieszkanie.

Warunki, które trzeba spełnić

Umowa najmu mieszkania wspomaganego może być zawarta przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków: w dniu jej podpisania przyszły najemca spełnia wymagane warunki wiekowe tj. ma ukończone 70 lat,  a osoba uprawniona do wspólnego zamieszkiwania ma ukończone 60 lat, dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy kwalifikuje do wynajmu mieszkania o czynszu komunalnym. Zobacz kryteria dochodowe dla najmu lokali TBS i najmu lokali komunalnych. W dniu podpisania umowy przyszły najemca i osoby wspólnie zamieszkujące nie dysponują prawem do innego lokalu mieszkalnego  na terenie Miasta i gmin ościennych a przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku w ramach Programu nie posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu na terenie Gminy Miasto Szczecin lub gmin ościennych, za wyjątkiem prawa najmu do lokalu mieszkalnego lub do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Pierwszeństwo w realizacji wniosku na lokal wspomagany wynika z liczby punktów uzyskanych w otwartym naborze. Nabór prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Informacja o naborze, która zawiera szczegółowe zasady postępowania, każdorazowo podawana jest na stronach MOPR, Urzędu Miasta, AMM oraz TBS. Dodatkowa preferencja przysługuje osobie, która przed zawarciem umowy najmu, rozwiązała dotychczasową umowę najmu lokalu komunalnego lub lokalu będącego w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin i zdała go w stanie wolnym od osób oraz rzeczy.

Z kim się skontaktować

W sprawie Programu należy kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecin, tel.: 91 48 57 601, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl