Program „Dom Dużej Rodziny”

O Programie

„Dom Dużej Rodziny” jest programem wspierającym potrzeby rodzin wielodzietnych. Jego celem jest stworzenie tym rodzinom dobrych warunków do życia i rozwoju dzieci. Godne życie związane jest ze środowiskiem zamieszkania, stanowiącym główny problem dla niezamożnych, wielodzietnych rodzin. W ramach programu wspierane są działania związane z poprawą warunków zamieszkania tych rodzin w zakresie poprawy standardu technicznego wynajmowanych mieszkań oraz ich wielkości odpowiedniej dla wielkości danej rodziny.

Dla kogo?

Rodziną wielodzietną, w rozumieniu Programu, jest rodzina w skład, której wchodzi co najmniej czworo dzieci. Uwzględnia się także dzieci, które ukończyły 18 lat, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu i nie ukończyły 24 roku życia. Programem objęte są rodziny, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Oferta skierowana jest do rodzin wyłanianych w ramach ogłaszanego wolnego naboru wniosku na wybrane mieszkania i przygotowane na potrzeby Programu. Zasady naboru wniosków, w tym kryteria ich oceny i punktacja, zawarte są w ogłoszeniu o naborze wniosków na przygotowane mieszkania. Wyboru przyszłych najemców mieszkań dokonuje się komisyjnie. Skład Komisji do oceny wniosków i przypisania im punktacji ustala każdorazowo Prezydent Miasta Szczecin.
Wsparciem mieszkaniowym w ramach Programu może zostać objęta rodzina, która z uwagi na swoją sytuację, w tym w szczególności dużą liczbę dzieci, stan zdrowia członków rodziny a także inne uzasadnione okoliczności, wymaga niezwłocznej pomocy w tym zakresie. Rodzina, która ubiega się o wynajem mieszkania w ramach Programu, zostanie zweryfikowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pod kątem zasadności udzielenia pomocy mieszkaniowej.

Jakie mieszkania?

Program jest realizowany z wykorzystaniem mieszkań z komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz zasobów mieszkaniowych TBS’ów, których dysponentem jest Miasto. Są to mieszkaniami o powierzchni powyżej 70 m2, których powierzchnia i liczba pokoi dostosowana jest do potrzeb rodzin wielodzietnych oraz które są urządzone w standardzie „pod klucz”.

Liczba lokali oferowanych w ramach Programu uzależniona jest od liczby wolnych lokali spełniających parametry powierzchniowe, odpowiedniego standardu technicznego i funkcjonalnego.

Zasady korzystania z mieszkania

Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Wysokość czynszu ustalana jest na poziomie nie wyższym niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu – czynsz komunalny. Zobacz wysokość czynszu.

Najemca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji mieszkaniowej w wysokości
3-krotności miesięcznego czynszu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z sytuacji rodzony, istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wpłaty kaucji zabezpieczającej.

Warunki, które trzeba spełnić

Umowa najmu jest zawierana z osobą lub osobami, które spełniają następujące warunki:

  1. przynajmniej jedna z osób z rodziny posiada stałe, niezależne od systemu pomocy i świadczeń – źródło dochodu,

  2. w rodzinie nie występuje problem uzależnienia,

  3. nie występuje problem zadłużenia dotychczas zajmowanego lokalu, bądź został on uregulowany poprzez spłatę, umorzenie, rozłożenie na raty, podpisaną ugodę itp.,

  4. dochód w rodzinie nie wyklucza możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Z kim się skontaktować

W sprawie przygotowywanych na potrzeby Programu mieszkań należy kontaktować się ze Szczecińskim TBS,
biuro przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 45/U2,
tl. 91 430 91 89; 
e-mail: mwajdziak@stbs.pl

W sprawie programu można również kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
tel. 91 48 57 601,
e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl