Dom dla dziecka

O Programie

Program mieszkaniowy „Dom dla dziecka” jest programem wspierającym potrzeby systemu pieczy zastępczej, którą stanowi zespół osób, instytucji i działań mający na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. W ramach programu przygotowywane są lokale mieszkalne, w których swój dom znajdą dzieci wymagające wsparcia poprzez zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych.

Dla kogo?

Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana jest do osób, które w formie rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka realizują funkcje rodzinnej pieczy zastępczej tj. zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom a także do organizacji pożytku publicznego wykonujących te zadania na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tej formy korzystać może także Miasto jeżeli opieka nad dzieckiem jest sprawowana w formie zastępczej pieczy instytucjonalnej.

Jakie mieszkania?

Program jest realizowany z wykorzystaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz zasobów mieszkaniowych TBS’ów, których dysponentem jest Miasto. Mieszkania w programie „Dom dla dziecka” są mieszkaniami o powierzchni powyżej 70 m2. Zarówno powierzchnia, jak i liczba pokoi, dostosowana jest do liczby mieszkających w nich dzieci i ich opiekunów. Lokale przygotowywane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w miarę posiadanych wolnych mieszkań.

Zasady korzystania z mieszkania

Umowa na korzystanie z lokalu zawierana jest na czas świadczenia pieczy zastępczej. Podstawą do korzystania z lokalu jest umowa najmu. W zasobach TBS’ów wysokość czynszu ustalana jest na poziomie nie wyższym niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu, a w zasobach komunalnych nie wyższym niż 3 % wskaźnika. Zobacz wysokość czynszu. W przypadku lokali komunalnych korzystanie z lokalu może odbywać się w formie umowy użyczenia. W takim przypadku korzystający z lokalu ponosi koszty opłat związanych z utrzymaniem lokalu stanowiących udział w kosztach utrzymania części wspólnych budynku (zaliczki na poczet kosztów zarządu wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej oraz składki na fundusz remontowy).

Warunki, które trzeba spełnić

Umowa najmu mieszkania może być zawarta z osobą fizyczną lub z organizacją pozarządową, której Miasto zleciło prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej przy spełnieniu warunków, a także z Miastem w przypadku mieszkań z zasobów TBS’ów:

  1. jest osobą lub organizacją, uprawnioną do otrzymania takiej pomocy, co zostanie potwierdzone w rekomendacji MOPR do wynajęcia lokalu,
  2. w przypadku osób fizycznych realizujących funkcje rodzinnej pieczy zastępczej maksymalna wysokość dochodu gospodarstwa domowego, kwalifikuje do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów TBS’ów. Zobacz kryteria dochodowe.
  3. w przypadku osób fizycznych realizujących funkcje rodzinnej pieczy zastępczej w dniu podpisania umowy najmu lokalu nie dysponuje tytułem prawnym do innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym, która umożliwiałaby wypełnianie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka w planowanej skali na terenie Miasta.

Z kim się skontaktować

Ubieganie się o udział w Programie wymaga przedłożenia rekomendacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dlatego w pierwszej kolejności należy zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej MOPR (kontakt telefoniczny: 91 42 43 034, e-mail: bpolomska@mopr.szczecin.pl)