Nowy dom

O Programie

„Nowy dom” jest programem mieszkaniowym skierowanym do osób, które chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe poprzez zamianę dotychczas zajmowanego lokalu z zasobu komunalnego albo zasobów TBS  na inny, nowo wybudowany lokal będący w dyspozycji Miasta. Program ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta, którzy wynajmują mieszkania komunalne lub z zasobów TBS. W wyniku zwolnienia przez nich dotychczas użytkowanych mieszkań zwiększy się  ilość mieszkań przeznaczonych na wynajem socjalny, o niższym standardzie technicznym i funkcjonalnym.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do najemców mieszkań komunalnych oraz mieszkań z zasobów TBS będących w dyspozycji Miasta, którzy  regularnie płacą czynsz i opłaty za media dostarczane do mieszkań co oznacza, że nie zalegają z opłatami oraz dbają o stan lokalu techniczny mieszkania.  Również do najemców części mieszkań wspólnych, w których pozostała część jest wolna od osób i rzeczy.

Jakie mieszkania?

Oferowane są mieszkania nowo wybudowane, pełnostandardowe  położone na terenie nowych osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta oraz mieszkania po przebudowie i modernizacji  położone w śródmiejskich kamienicach mieszkalnych. Mieszkania te stanowią własność TBS, a dysponuje nimi Miasto.   Są to mieszkania o wysokim standardzie  technicznym i funkcjonalnym, wykończone „pod klucz”, nadające się do zamieszkania bezpośrednio po odbiorze kluczy

Zasady korzystania z mieszkania

Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Wysokość czynszu ustalana jest na poziomie nie wyższym niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu – czynsz komunalny. Zobacz wysokość czynszu.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji mieszkaniowej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.

Na przyszłym najemcy mieszkania ciąży obowiązek rozwiązania umowy najmu mieszkania poprzednio zajmowanego i jego zdania wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica lub pomieszczenie gospodarcze) zarządcy jako wolnego od osób i rzeczy.

Warunki, które trzeba spełnić

Umowa najmu jest zawierana z osobą fizyczną, która spełnia następujące warunki:

jest najemcą mieszkania komunalnego albo mieszkania z zasobów TBS będącego w dyspozycji Miasta albo najemcą  części takiego mieszkania  wspólnego, gdzie pozostała część jest wolna od osób i rzeczy, a mieszkanie jest o niskim standardzie użytkowym i funkcjonalnym,  ale w dobrym stanie technicznym, wywiązuje się z warunków umowy najmu wynajmowanego mieszkania tj. systematycznie reguluje należności czynszowe i opłaty za media, tj. w okresie ostatnich 24- miesięcy nie zalegał z opłatami za okres dłuższy niż dwa pełne okresy płatności, utrzymuje wynajmowane mieszkanie w należytym stanie technicznym, dba o stan techniczny i sanitarny części wspólnych, a także użytkuje zajmowane mieszkanie z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz porządku domowego, sytuacja majątkowa i dochodowa gospodarstwa domowego nie pozwala na wynajem mieszkania w TBS o czynszu  tbsowskim lub czynszu wolnym albo na nabycie mieszkania na własność, dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy kwalifikuje do wynajmu mieszkania o czynszu komunalnym. Zobacz kryteria dochodowe,

Z kim się skontaktować

W sprawie informacji o przygotowywanych mieszkaniach na potrzeby Programu należy kontaktować się ze Szczecińskim TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 (kontakt telefoniczny: 91 430 91 89, e-mail: mwajdziak@stbs.pl) lub z TBS Prawobrzeże
przy ul. Winogronowej 11F (kontakt telefoniczny: 91 461 36 92 wew. 104, e-mail: acielas@tbsp.szczecin.pl )

Po zakończeniu budowy mieszkań, gdy są gotowe do zasiedlania, Miasto – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - ogłasza nabór chętnych do zamiany wynajmowanego mieszkania w celu poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych. Najemcy zainteresowani mieszkaniami powinni złożyć wniosek o zamianę w ramach naboru wniosków.

W sprawie terminu naboru wniosków osób chętnych do zamiany mieszkania w ramach Programu należy kontaktować się Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie (kontakt telefoniczny: 91 43 45 421, e-mail: forkasiewicz@zbilk.szczecin.pl ), który wskazuje przyszłych najemców przygotowanych na realizację tego programu mieszkań lub śledzić informacje umieszczanie na stronie internetowej: www.zbilk.szczecin.pl

 

OSIEDLE WRZOSOWE WZGÓRZE

Ponowny nabór wniosków o zamianę na nowo wybudowane lokale z zasobów Szczecińskiego TBS położone w Szczecinie przy ul. Bronisława Sobola i ul. Józefa Romana (w pobliżu ul. Szosa Polska).

Osiedle „Wrzosowe wzgórze” położone przy ul. Sobola i ul. Romana w Szczecinie to inwestycja Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. Do zasiedlenia są 42 lokale, które zostaną wynajęte za czynsz komunalny.
Oferta zamiany mieszkania skierowana jest do najemców mieszkań z zasobu Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów towarzystw budownictwa społecznego wynajmujących samodzielne mieszkania lub będących najemcami części lokali wspólnych, których pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.
Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. W tym samym miejscu należy składać wypełnione wnioski wraz z załącznikami.

O zamieszkanie w nowym lokalu w ramach zamiany ubiegać się może najemca lokalu mieszkalnego, który:

- ma zawartą umowę najmu obecnego zajmowanego lokalu na czas nieokreślony,
- chce polepszyć swoje warunki mieszkaniowe,
- nie jest i w ostatnich dwóch latach nie był zadłużony,
- zda obecnie zajmowany lokal w stanie technicznym nadającym się do ponownego zasiedlenia (odnowiony, z pełnym osprzętem technicznym oraz ze zmianami funkcji lub jego wyposażenia dokonanymi zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodą wynajmującego),
- osiąga wraz z rodziną dochód – w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz za cały 2018 rok - uprawniający do wynajęcia lokalu o czynszu komunalnym,
- użytkuje część lokalu wspólnego, w którym pozostała część jest wolna pod względem prawnym i faktycznym.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego uprawniających do najmu mieszkania o czynszu komunalnym:
Ilość osób w gosp. dom. Minimalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny miesięczny dochód gospodarstwa domowego
1 osoba 1 650,00 zł 3 735,23 zł
2 osoby 1 760,00 zł 5 602,84 zł
3 osoby 2 640,00 zł 7 703,90 zł
4 osoby 3 520,00 zł 9 338,06 zł
5 osób 4 400,00 zł 11 205,68 zł
6 osób 5 280,00 zł 13 073,28 zł

Aktualna, maksymalna wysokość stawki czynszu komunalnego wynosi 10,66 zł za 1 m 2 pow. użytkowej.
Przed zawarciem umowy najmu lokalu z zasobów TBS wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 12-krotności czynszu w obowiązującej stawce.
Umowy najmu zawierane będą na czas oznaczony, tj. na okres 10 lat. Po upływie 10 lat najemcy lokalu przysługiwać będzie prawo zawarcia kolejnej umowy pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę aktualnie wynajmowanego lokalu będzie przeprowadzenie w nim wizji przez pracowników ZBiLK, a w przypadku mieszkań stanowiących własność TBS’ów przez pracowników TBS’ów.

Osiedle mieszkaniowe „Wrzosowe wzgórze”

Typ mieszkania Liczba dostępnych mieszkań danego typu

Powierzchnia w m²
1 - pokojowe 11 38,67 m² - 44,42 m²
2 - pokojowe 30 45,04 m² – 56,10 m²
3 - pokojowe 1 69,16 m²

Załączniki do wniosku:
Etap I: Poniższe dokumenty należy załączyć do składanego wniosku:

  • zaświadczenia o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2018 wydane przez właściwy Urząd Skarbowy – wszystkich osób pełnoletnich,
  • zaświadczenia o dochodach za ostatnie 3 miesiące, poprzedzające złożenie wniosku o zamianę (wystawia pracodawca lub ZUS) - wszystkich osób pełnoletnich,
  • zdjęcia lokalu aktualnie wynajmowanego lokalu,
  • oświadczenie najemcy/ów o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu,
  • zgoda właściciela lokalu na zamianę (dotyczy zasobów Szczecińskiego TBS, TBS Prawobrzeże)

Etap II: Poniższe dokumenty należy dostarczyć po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku:

  • oryginał dokumentu potwierdzający prawo do lokalu,
  • aktualny protokół wstępny o stanie technicznym lokalu (sporządza administracja),
  • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu. Oświadczenia składane są osobiście lub dostarczone oświadczenia powinny mieć potwierdzony podpis osoby je składającej.