Nowy dom

O Programie

„Nowy dom” jest programem mieszkaniowym skierowanym do osób, które chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe poprzez zamianę dotychczas zajmowanego lokalu z zasobu komunalnego albo zasobów TBS  na inny, nowo wybudowany lokal będący w dyspozycji Miasta. Program ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta, którzy wynajmują mieszkania komunalne lub z zasobów TBS. W wyniku zwolnienia przez nich dotychczas użytkowanych mieszkań zwiększy się  ilość mieszkań przeznaczonych na wynajem socjalny, o niższym standardzie technicznym i funkcjonalnym.

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do najemców mieszkań komunalnych oraz mieszkań z zasobów TBS będących w dyspozycji Miasta, którzy  regularnie płacą czynsz i opłaty za media dostarczane do mieszkań co oznacza, że nie zalegają z opłatami oraz dbają o stan lokalu techniczny mieszkania.  Również do najemców części mieszkań wspólnych, w których pozostała część jest wolna od osób i rzeczy.

Jakie mieszkania?

Oferowane są mieszkania nowo wybudowane, pełnostandardowe  położone na terenie nowych osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta oraz mieszkania po przebudowie i modernizacji  położone w śródmiejskich kamienicach mieszkalnych. Mieszkania te stanowią własność TBS, a dysponuje nimi Miasto.   Są to mieszkania o wysokim standardzie  technicznym i funkcjonalnym, wykończone „pod klucz”, nadające się do zamieszkania bezpośrednio po odbiorze kluczy

Zasady korzystania z mieszkania

Umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony.

Wysokość czynszu ustalana jest na poziomie nie wyższym niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu – czynsz komunalny. Zobacz wysokość czynszu.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji mieszkaniowej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu.

Na przyszłym najemcy mieszkania ciąży obowiązek rozwiązania umowy najmu mieszkania poprzednio zajmowanego i jego zdania wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica lub pomieszczenie gospodarcze) zarządcy jako wolnego od osób i rzeczy.

Warunki, które trzeba spełnić

Umowa najmu jest zawierana z osobą fizyczną, która spełnia następujące warunki:

jest najemcą mieszkania komunalnego albo mieszkania z zasobów TBS będącego w dyspozycji Miasta albo najemcą  części takiego mieszkania  wspólnego, gdzie pozostała część jest wolna od osób i rzeczy, a mieszkanie jest o niskim standardzie użytkowym i funkcjonalnym,  ale w dobrym stanie technicznym, wywiązuje się z warunków umowy najmu wynajmowanego mieszkania tj. systematycznie reguluje należności czynszowe i opłaty za media, tj. w okresie ostatnich 24- miesięcy nie zalegał z opłatami za okres dłuższy niż dwa pełne okresy płatności, utrzymuje wynajmowane mieszkanie w należytym stanie technicznym, dba o stan techniczny i sanitarny części wspólnych, a także użytkuje zajmowane mieszkanie z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz porządku domowego, sytuacja majątkowa i dochodowa gospodarstwa domowego nie pozwala na wynajem mieszkania w TBS o czynszu  tbsowskim lub czynszu wolnym albo na nabycie mieszkania na własność, dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy kwalifikuje do wynajmu mieszkania o czynszu komunalnym. Zobacz kryteria dochodowe,

Z kim się skontaktować

W sprawie przygotowywanych na potrzeby Programu mieszkań należy kontaktować się ze Szczecińskim TBS,
biuro przy ul.Bł. Królowej Jadwigi 45/U2,
tel. 91 430 91 89; 
e-mail: mwajdziak@stbs.pl

Po zakończeniu budowy mieszkań, gdy są gotowe do zasiedlania, Miasto – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - ogłasza nabór chętnych do zamiany wynajmowanego mieszkania w celu poprawy dotychczasowych warunków mieszkaniowych. Najemcy zainteresowani mieszkaniami powinni złożyć wniosek o zamianę w ramach naboru wniosków.

W sprawie terminu naboru wniosków osób chętnych do zamiany mieszkania w ramach Programu należy kontaktować się Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie:
kontakt telefoniczny: 91 43 45 421,
e-mail: sekretariat-dglm@zbilk.szczecin.pl,
który wskazuje przyszłych najemców przygotowanych na realizację tego programu mieszkań lub śledzić informacje umieszczanie na stronie internetowej: www.zbilk.szczecin.pl