Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom o niskim dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku.

Ustawa ta reguluje  komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą, między innymi, ubiegać się:

  • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
  • właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Zaleganie w dacie składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z opłatami związanymi z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego nie wyłącza możliwości jego otrzymania.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków mieszkaniowych, miejsca ich składania oraz wymagane wnioski i formularze dostępne są na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń.