Rusza nabór wniosków o najem mieszkania do remontu

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych rozpoczyna nabór wniosków o wynajęcie lokalu po uprzednim przeprowadzeniu prac remontowych na koszt przyszłego najemcy w terminie od 20 do 31 maja 2019 r.

Formularz wniosku o wynajęcie lokalu do remontu dostępny jest na stronie internetowej lub w formie papierowej w Agencji Mieszkaniowej Miasta przy ul. Wojska Polskiego 55 oraz w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Kompletne wnioski należy składać w BOI ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie.

O wynajęcie mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasto Szczecin o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych spełniający określone progi dochodowe.

Wszystkie złożone w ww. terminie wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Na jej podstawie sporządzone i ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków z podaniem liczby punktów.

Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia wykazu.

Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków

Formularze: