Mieszkania komunalne

W związku z polityką czynszową prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin, zmierzającą do ustalenia czynszów za komunalne lokale mieszkalne na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym Rada Miasta Szczecin wprowadziła przepisy określające zasady i tryb przyznawania obniżek czynszu dla osób o niskich dochodach.

Szczegółowe informacje w sprawie obniżek oraz wymagane wnioski i formularze dostępne są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Obniżki czynszu przysługują również najemcy lokalu mieszkalnego,  położonego w budynku przekazanym przez Gminę Miasto Szczecin, dla którego obowiązują stawki czynszu najmu na zasadach określonych jak dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin z wyłączeniem lokali położonych w budynkach poddanych modernizacji, termomodernizacji, przebudowie lub nadbudowie z udziałem środków własnych lub kredytowych uzyskanych przez Spółkę.